Drinks, Soda: nutrition, Kosher,Kosher-Dairy: $(0)